FAQ

AAN HET EINDE VAN DE REIS…

Tussen 1 januari en half oktober 2013 zijn in ons land 15.279 wilsverklaringen voor euthanasie geregistreerd. Dat is nu al meer dan het recordaantal van 12.728 registraties in 2012. Vermoedelijk zal de teller eind 2013 op 18.000 staan, anderhalf keer zoveel als vorig jaar. Volgens ‘De Zondag’ kan het hoge aantal registraties verklaard worden door een groeiend bewustzijn bij de bevolking over het levenseinde”.

Bovenstaand artikeltje bevestigt wat wij in de dagelijkse ziekenhuispraktijk ervaren: steeds meer mensen denken bewust na over het einde van hun leven. Vanuit een verlangen naar wat voor hen een waardig levenseinde kan zijn, geven zij aan wat zij willen, en vooral ook wat zij ‘niet willen’.

Ondanks het feit dat er maatschappelijk meer over gesproken wordt en ook de media er grotere aandacht aan besteed, is er nog heel veel onduidelijkheid en bestaan er nog steeds misverstanden over alles wat met mogelijke beslissingen aan het levenseinde te maken heeft.Vandaar dat wij het als redactie belangrijk vonden om alles eens op een rijtje te zetten om op die manier meer duidelijkheid te scheppen waar nodig. In onderstaande willen wij dan ook een overzicht geven. Enerzijds van de verschillende medische beslissingen aan het levenseinde. Anderzijds willen wij ook kort de verschillende bestaande wilsverklaringen schetsen.

In de periode na het goedkeuren van de euthanasiewet, werd al vlug duidelijk dat er heel wat misverstanden waren rond alles wat met het levenseinde te maken had. Om meer duidelijkheid te scheppen, ontwikkelde de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen haar begrippenkader.  We zetten de drie groepen van medische beslissingen aan het levenseinde, zoals geformuleerd door de Federatie, op een rijtje: (meer…)

DUOLEGAAT

Wat is een duolegaat?

Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.

Het duolegaat is een formule waarbij in een testament de ene begunstigde Y (doorgaans een organisatie) een legaat krijgt op voorwaarde dat Y de successierechten van de andere begunstigde X (een broer, een zuster, een neef, een nicht …) betaalt.

Wettelijke basis van het duolegaat

Overeenkomstig artikel 64, lid 2 van het Wetboek der Successierechten kan iemand via een testament bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat organisatie Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt.

Successierechten voor fysieke personen

Algemeen geldt: hoe hoger de waarde van een nalatenschap, hoe hoger de successierechten. Daarnaast stellen we vast dat de wet ook een onderscheid maakt op basis van verwantschap: hoe verder de verwantschapsband tussen de overledene en de erfgenaam, hoe hoger de successierechten.
Wanneer sprake is van een verre familieband of geen familieband tussen de overledene en de erfgenaam, kan het successierecht, afhankelijk van de waarde van de nalatenschap, oplopen tot 65 % in Vlaanderen en tot zelfs 80 % in Wallonië en het Brussels Gewest.
Met name in deze gevallen kan een duolegaat, waarbij de minst belaste (organisatie Y) betaalt voor de hoger belaste (begunstigde X), een oplossing bieden. Voor een overzicht van de successietarieven in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest,

Verminderd successietarief voor organisaties

In tegenstelling tot een fysieke persoon, betaalt een organisatie die een legaat ontvangt een verminderd successietarief. Dit tarief is bij artikel 59 van het Wetboek der Successierechten bepaald. Maar, aangezien het een gewestelijke aangelegenheid betreft, zijn dit artikel 59, en bijgevolg dit tarief, van gewest tot gewest verschillend.

Welke organisaties komen in aanmerking voor een duolegaat?

Met organisatie bedoelen we: alle vzw’s, ivzw’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut. Deze organisatie mag dus een liefdadigheidsinstelling zijn, die een lager tarief van successierechten verschuldigd is.

Welke zijn de successierechten die een liefdadigheidsinstelling dient te betalen op een legaat dat zij ontvangt?

Het Brussels Gewest kent drie verschillende tarieven, terwijl de overige gewesten slechts één tarief toepassen.

  • Brussels Gewest:
    • 6,60 % voor stichtingen van openbaar nut
    • 12,50 % voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen die erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Voor een lijst van deze organisaties,
    • 25 % voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen die niet erkend zijn
  • Vlaams Gewest: 8,80 % voor alle stichtingen van openbaar nut, vzw’s, ivzw’s en private stichtingen
  • Waals Gewest: 7 % voor alle stichtingen van openbaar nut, vzw’s, ivzw’s en private stichtingen

 

GIFTEN

U kan onze vzw steunen op één van de onderstaande rekeningnummers (niet fiscaal aftrekbaar)

Zonder fiscale aftrekbaarheid:

 

BE12 4400 3398 1192 (BIC: KREDBEBB)

BE98 8900 1440 1093 (BIC: VDSPBE91)

 

Wie een bedrag van € 10 of meer stort per jaar op één van bovenstaande rekeningen, krijgt automatisch ons tijdschrift Gaandeweg huis toegestuurd.

 Onze instelling werd door Caritas Hulpbetoon vzw aanvaard als project en uw giften komen aldus in aanmerking voor fiscale aftrek.

 

Voor giften vanaf € 40 met als mededeling ‘ voorkeurproject vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius’ die rechtstreeks op het rekeningnummer:

worden gestort, zal u een fiscaal attest door Caritas Hulpbetoon worden uitgereikt.

BE80 7765 9023 3377 (BIC: GKCCBEBB)

Caritas Hulpbetoon vzw -Liefdadigheidsstraat 39, 1210 BRUSSEL