Ondernemingsgegevens

Vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius

Groenebriel 1

9000 Gent

Ondernemingsnummer: 0445.065.001

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius, een verenging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Groenebriel 1 9000 Gent, (hierna ‘vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius niet. Vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius. Vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De Klant voegt product toe aan winkelmand en kiest voor winkelmand bekijken. Hier kan de Klant eventueel een kortingsbon toepassen en het winkelmandje bijwerken om de korting toe te passen. Vervolgens kiest de Klant de wijze van verzending: via een koerier thuis bezorgt of om het pakje op te halen op de vestiging van vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius. Vervolgens gaat de Klant door naar afrekenen. Hier vult de Klant de factuurgegevens in en het verzendadres. Aan de rechter zijde kiest de klant de betaalwijze. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving

Vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag

  1. a) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;
  2. b) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;
  3. c) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius, Groenebriel 1 9000 Gent, 09 224 52 03, leentje.slock@azstlucas.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius, Groenebriel 1, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 10 kalenderdagen nadat vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 224 52 03, via e-mail op leentje.slock@azstlucas.be of per post op het volgende adres Groenebriel 1, 9000 Gent. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius, Groenebriel 1, 9000 Gent, leentje.slock@azstlucas.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius, Groenebriel 1, 9000 Gent, leentje.slock@azstlucas.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op leentje.slock@azstlucas.be.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing