VEEL GESTELDE VRAGEN

Een overzicht van de meest voorkomende vragen per categorie.

DUOLEGAAT

Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.

 

Het duolegaat is een formule waarbij in een testament de ene begunstigde Y (doorgaans een organisatie) een legaat krijgt op voorwaarde dat Y de successierechten van de andere begunstigde X (een broer, een zuster, een neef, een nicht …) betaalt.

Het fiscale voordeel van het duolegaat op 1 juli  2021 wordt geschrapt

Overeenkomstig artikel 64, lid 2 van het Wetboek der Successierechten kan iemand via een testament bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat organisatie Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt.

Algemeen geldt: hoe hoger de waarde van een nalatenschap, hoe hoger de successierechten. Daarnaast stellen we vast dat de wet ook een onderscheid maakt op basis van verwantschap: hoe verder de verwantschapsband tussen de overledene en de erfgenaam, hoe hoger de successierechten.

Wanneer sprake is van een verre familieband of geen familieband tussen de overledene en de erfgenaam, kan het successierecht, afhankelijk van de waarde van de nalatenschap, oplopen tot 65 % in Vlaanderen en tot zelfs 80 % in Wallonië en het Brussels Gewest.

Met name in deze gevallen kan een duolegaat, waarbij de minst belaste (organisatie Y) betaalt voor de hoger belaste (begunstigde X), een oplossing bieden. Voor een overzicht van de successietarieven in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest,

In tegenstelling tot een fysieke persoon, betaalt een organisatie die een legaat ontvangt een verminderd successietarief. Dit tarief is bij artikel 59 van het Wetboek der Successierechten bepaald. Maar, aangezien het een gewestelijke aangelegenheid betreft, zijn dit artikel 59, en bijgevolg dit tarief, van gewest tot gewest verschillend.

Met organisatie bedoelen we: alle vzw’s, ivzw’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut. Deze organisatie mag dus een liefdadigheidsinstelling zijn, die een lager tarief van successierechten verschuldigd is.

Het Brussels Gewest kent drie verschillende tarieven, terwijl de overige gewesten slechts één tarief toepassen.

  • Brussels Gewest:
   • 6,60 % voor stichtingen van openbaar nut
   • 12,50 % voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen die erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Voor een lijst van deze organisaties,
   • 25 % voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen die niet erkend zijn
  • Vlaams Gewest: 8,80 % voor alle stichtingen van openbaar nut, vzw’s, ivzw’s en private stichtingen
  • Waals Gewest: 7 % voor alle stichtingen van openbaar nut, vzw’s, ivzw’s en private stichtingen

GIFTEN

U kan onze vzw steunen op één van de onderstaande rekeningnummers (niet fiscaal aftrekbaar)

Zonder fiscale aftrekbaarheid:

 

BE12 4400 3398 1192 (BIC: KREDBEBB)

BE98 8900 1440 1093 (BIC: VDSPBE91)

 Onze instelling werd door Caritas Hulpbetoon vzw aanvaard als project en uw giften komen aldus in aanmerking voor fiscale aftrek.

 

Voor giften vanaf € 40 met als mededeling ‘ voorkeurproject 5012 vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius’ die rechtstreeks op het rekeningnummer:

worden gestort, zal u een fiscaal attest door Caritas Hulpbetoon worden uitgereikt.

BE80 7765 9023 3377 (BIC: GKCCBEBB)

Caritas Hulpbetoon vzw -Liefdadigheidsstraat 39, 1210 BRUSSEL